โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์

Computer Programming and Algorithms
6,154 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการแปลภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code และ Flowchart ที่นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ทั้ง แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Flowchart แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทั้งแบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์”