โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Common Chronic Diseases and Syndromes for Elderly Caregivers
1,314 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อมและภาวะสับสนเฉียบพลัน ปัญหากล้ามเนื้อ ปัญหากระดูก ปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน ผิวหนังแห้งและภาวะนอน ไม่หลับ และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ฝึกปฏิบัติการประเมินอาการ การให้คำแนะนำ การป้องกันและการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อย’

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุเบาหวานได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุโรคติดเชื้อได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม การป้องกันภาวะสมองเสื่อม และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อม การป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับโรคหูที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคหูที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับ การป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีผิวหนังแห้งและภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการประเมินและการดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อ และโรคมะเร็งได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการสังเกตอาการของภาวะสมองเสื่อม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”