CU023-KR : 데이터 과학과 그 응용

Data Science Essential and Applications
0 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของวิทยาศาสตร์ข้อมูล องค์ประกอบของการประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประเภทของการใช้งานวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรณีศึกษาของวิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล หลักสถิติพื้นฐานเพื่อวิทยาศาสตร์ข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง การนำเสนอข้อมูลและการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมเครือข่าย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้
  2. ผู้เรียนสามารถดำเนินการสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติได้
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่ซับซ้อนได้
  4. ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ ข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลสังคมเครือข่ายได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

ThaiMOOC

0 Reviews
6 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “CU023-KR : 데이터 과학과 그 응용”