Data + AI for Communication: Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

Data + AI for Communication: Build AI Chatbot without Programming
1,216 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการสร้าง Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ การทำความรู้จัก Chatbot ขั้นตอนการพัฒนา Chatbot การสร้างบัญชี และเชื่อมโยง Chatbot Engineการพัฒนาคำตอบสำหรับการสนทนาอัตโนมัติ ปัญหาที่อาจพบในการพัฒนา Chatbot และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการนำข้อมูลออก และเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ Rich Menu Flex Message หรือ การใช้ API เพื่อแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐาน และความหมายของ Chatbot ได้
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการพัฒนา Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “Data + AI for Communication: Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม”