การกำหนดรูปแบบคะแนนด้วยเมนู Grading

Grading เป็นเมนูที่ตั้งค่าเกี่ยวกับคะแนนและรูปแบบของการเก็บคะแนน โดยระบบจะกำหนดให้ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ กำหนดสัดส่วนและรูปแบบของการเก็บคะแนน เช่น 

  • เก็บคะแนนจาก Quiz  20 เปอร์เซ็นต์
  • เก็บคะแนนจาก Assignment  40 เปอร์เซ็นต์
  • เก็บคะแนนจาก Test 40 เปอร์เซ็นต์ 

จากนั้นจึงกำหนดระดับของคะแนนที่กำหนดให้ผ่าน เช่น กำหนดให้ผู้เรียนต้องมีคะแนน 80 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดจึงผ่าน เป็นต้น

เมื่อผู้สอนได้กำหนดรูปแบบของคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดตำแหน่งที่จะใช้เก็บคะแนนในรูปแบบต่าง ๆ โดยการไปที่เมนู Config (ฟันเฟือง) ในส่วนของ SubSection จากนั้นให้เลือกรูปแบบของการเก็บคะแนน

Powered by BetterDocs

Leave a Comment