การร้องขอใบประกาศนียบัตร

ผู้เรียนสามารถเรียกดูคะแนนและผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนหรือเมื่อประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ที่เมนู Progress ซึ่งจะแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดเป็นร้อยละ ผู้เรียนสามารถเช็คการทำวัดผลระหว่างเรียนและการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้จาก รายการด้านล่าง ⬇️⬇️⬇️

Powered by BetterDocs

Leave a Comment