การสร้างการวัดและประเมินผลด้วยกลุ่มเครื่องมือ Problem Component

Problem Component เป็นกลุ่มเครื่องมือในระบบ Open edX ที่ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์สามารถใช้สร้างการวัดผลประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างแบบสอบถามหรือสร้างแบบทดสอบด้วย Multiple Choice เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

  • Common Problem Type จะเป็นกลุ่มเครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบทั่วไปเช่น Checkboxes Dropdown Multiple Choice Numerical Input Text Input เป็นต้น
  • Advance Type จะเป็นกลุ่มเครื่องมือขั้นสูง เพราะเครื่องมือดังกล่าวจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นจึงจะสามารถใช้สร้างการวัดผลประเมินผลได้ เช่น Custom JavaScript Display and Grading Custom Python-Evaluated Input เป็นต้น

Powered by BetterDocs

Leave a Comment