เริ่มต้นสร้าง Course บน Thai MOOC Platform

การสร้าง Course ครั้งแรกบนระบบ  Open edX นั้นเราจะสร้างจากฝั่งที่เป็น CMS (Content Management System : CMS) โดยจะสร้างจากหน้าเพจ Studio วิธีการสร้างให้คลิกที่ปุ่ม New Course และกรอกข้อมูลพื้นฐานเข้าไปประกอบด้วย

  • Course Name : ชื่อรายวิชาที่เราต้องการจะสร้าง
  • Organization : หน่วยงานที่พัฒนารายวิชาออนไลน์ขึ้นมา ยกตัวอย่าง KMUTT-MOOC
  • Course Number : รหัสรายวิชา ยกตัวอย่างเช่น TM001 (ผู้ได้รับทุนจะได้รับรหัสรายวิชาจากโครงการฯ)
  • Course Run : ภาคการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน (จะนิยมใส่รหัสรายวิชาตามด้วยเครื่องหมาย _ และภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เช่น TM001_1)

Powered by BetterDocs

Leave a Comment