การเรียกดูคะแนนและผลการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถเรียกดูคะแนนและผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนหรือเมื่อประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ที่เมนู Progress
ซึ่งจะแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดเป็นร้อยละ ผู้เรียนสามารถเช็คการทำวัดผลระหว่างเรียน
และการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้จาก รายการด้านล่าง ⬇️⬇️⬇️

Powered by BetterDocs

Leave a Comment