การใช้งานเครื่องมือ Raw HTML

วิธีใช้งาน : HTML > Raw HTML

Raw HTML เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์สามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML เข้าไปในรายวิชาออนไลน์  โดยในหน้าต่างของ Raw HTML จะไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการข้อความหรือรูปภาพจะมีเพียงหน้าต่างที่ใช้เขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น

กรณีผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษา HTML สามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้เช่นกัน เพียงแต่จะต้องเข้าไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในเว็บไซต์ HTML Online Editor ก่อนแล้วจึงนำ Code ที่ได้กลับมาวางในระบบ

Powered by BetterDocs

Leave a Comment