การสร้างหน้าเพจเพิ่มเติมด้วยเมนู Pages

เมนู : Pages

วิธีการใช้งาน : Content > Pages

Pages คือ เมนูที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง Pages ขึ้นมาเพิ่มเติมจากหน้าเดิมที่ระบบนั้นมีมาให้เปรียบเสมือนการสร้างหน้าเว็บไซต์ขึ้นตามที่ผู้พัฒนาฯ ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เพจ ข้อมูลการติดต่อผู้สอน เป็นต้น เดิมทีระบบจะมีเพจพื้นฐานมาให้แบ่งตามหน้าที่การใช้งานจำนวน 5 เพจ คือ

  1. Home: เป็นเพจแรกที่ผู้ใช้งานเข้ามาใน Course Online ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะปรากฏในหน้าต่างนี้
  2. Course: เป็นเพจที่รวบรวมโครงสร้างเนื้อหา Course Online ที่เราพัฒนา โดยผู้เรียนจะเข้าเรียนผ่านหน้าต่างนี้
  3. Discussion: เป็นเพจที่รวบรวมหัวข้อ Discussion ทั้งหมดที่ผู้สอนได้ตั้งขึ้น โดยผู้เรียนสามารถจะเข้าใช้งาน Discussion ทั้งหมดได้จากหน้านี้ นอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ใน Course ที่จะเห็นเฉพาะบางหัวข้อเท่านั้น
  4. Wiki: เป็นหน้าเพจที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถสร้างคลังความรู้ของตนเองได้
  5. Progress: เป็นเพจให้ผู้เรียนเรียกดูผลการเรียนของตนเองโดยจะสรุปเป็นกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดูข้อมูล

**นอกจากนี้ยังมีอีก 1 เพจ มีชื่อว่า Instructor จะมองเห็นได้เฉพาะผู้พัฒนา Course และ Staff เท่านั้น โดยใช้บริหารจัดการผู้เรียน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน หรือเรียกดูข้อมูลผู้เรียนแบบสรุป 

Powered by BetterDocs

Leave a Comment