ข้อดีสำหรับผู้เรียนระบบใหม่

1.ใบประกาศมีลายเซ็นต์ ออกให้สำหรับผู้เรียน ทุกคน
2.มีวิชาใหม่ๆให้เรียนที่ไม่มีมาก่อน
3.มีการสะสม CREDIT BANK เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต ได้ในอนาคต

Powered by BetterDocs

Leave a Comment