ลืมรหัสผ่าน

การ Reset คะแนน จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนเรียนจบจบในรายวิชาทั้งหมดแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ หากผู้เรียนต้องการที่จะเรียนใหม่
ผู้เรียนต้องทำการ Reset คะแนน เพื่อเริ่มเรียนและเริ่มทำแบบทบทวนความจำและแบบวัดผลการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด
** (เมื่อ Reset คะแนน ข้อมูลผลการเรียนทั้งหมดที่เคยเรียนจะถูกลบทั้งหมด) **
การ Reset คะแนนสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ไปที่เมนู รีเซ็ตผลการเรียนด้านบนสุดขวามือ

คลิกไปที่ยื่นรายการคำขอ

เลือกรายวิชาที่ต้องการ reset คะแนน

แจ้งเหตุผลที่ต้องการ reset คะแนน พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์แล้วคลิกที่ยื่นรายการคำขอ

ระบบจะทำการถามอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนต้องการ reset คะแนน

เมื่อเสร็จเรียบร้อยระบบจะแจ้งทางล่างขวามือ ว่ายื่นคำขอ reset ผลการเรียนแล้ว
พร้อมแสดง “วันที่ยื่นคำขอ ชื่อรายวิชา สถานะการดำเนินการ กำหนดวันดำเนินการ วันที่เสร็จสิ้น” และสามารถยกเลิกคำขอได้

กคำขอได้

Powered by BetterDocs

Leave a Comment