วิธีการทำแบบทบทวนความจำและแบบวัดประเมินผล

เมื่อถึงขั้นตอนการทำแบบทบทวนความจำระหว่างเรียนหรือแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่อยู่ในท้ายบทเรียน
ผู้เรียนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ

1️⃣ แบบทบทวนความจำและแบบวัดประเมินผลส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัวเลือก ให้อ่านข้อคำถามและเลือกคำตอบในข้อที่คิดว่าถูกต้อง

2️⃣ ปุ่ม Save สามารถบันทึกข้อสอบแต่ยังไม่ประเมิน ใช้ในกรณีไม่แน่ใจ และต้องกลับมากดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันอีกครั้ง

3️⃣ ปุ่ม Submit ใช้เพื่อยืนยันในการตอบ เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขตัวเลือกได้

4️⃣ เมื่อกดปุ่ม Submit ระบบจะแจ้งผลของการตอบแบบสอบถามในทันที

⬇️⬇️⬇️

Powered by BetterDocs

Leave a Comment