Thai MOOC ร่วมสนับสนุนโครงการ “การพัฒนากลไกและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

May 21, 2024

🔹 Thai MOOC ร่วมสนับสนุนโครงการ “การพัฒนากลไกและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี”
.
🔹 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ทีมผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) นำโดย รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการฯ) รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการฯ) และ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการฯ) เข้าร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ “การพัฒนากลไกและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการของจังหวัด ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการโครงการวิจัย 1) ผศ.ประชุม ผงผ่าน 2) ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ 3) นายนพภา พันธุ์เพ็ง และคณาจารย์ทีมนักวิจัย เข้าร่วมหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
.
🔹 ในการนี้ TCU ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม Thai MOOC รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้และการวิจัย จากความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบนิเวศน์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นต้นแบบของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

Leave a Comment