การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

Primary Health Care Management
1,702 Enrolled
6 hour

Course Overview

หลักการ แนวคิด และพัฒนาการของบริการสุขภาพปฐมภูมิ คุณลักษณะของบริการสุขภาพปฐมภูมิ กระบวนการและกิจกรรมการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ การควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ และการประเมินผล ทั้งนี้ในให้ข้อกระบวนการและกิจการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ จะกล่าวถึงการให้ดูแลผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของภัยพิบัติได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริหารวิกฤติการณ์ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการคัดแยกผู้ป่วยได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบการบริหารวิกฤติการณ์ตามความรุนแรงของภัยพิบัติได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน”