การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ

Professional IT Project Management
532 Enrolled
3 hour

Course Overview

ศึกษาความหมายของการบริหารโครงการ IT การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ เครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ IT ด้วยแผนภูมิGantt เทคนิค PERT และ CPM การติดตามการประเมินผลและการปิดโครงการ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการบริหารจัดการโครงการ IT

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการบริหารโครงการ IT (Understand) ได้
  2. ผู้เรียนสามารถวางแผนและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ IT (Evaluate) ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการประมาณโครงการ (Analyze) ได้
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการ (Evaluate) ที่เหมาะสมได้
  5. ผู้เรียนสามารถติดตาม การประเมินผล และปิดโครงการ IT (Evaluate) ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ”