การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน

Searching information for research report
4,676 Enrolled
5 hour

Course Overview

กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและกำหนดความต้องการสารสนเทศ และกำหนดกลยุทธ์การค้นและเทคนิคการค้นสารสนเทศได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน”