การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN)

UNIVERSAL DESIGN
2,797 Enrolled
12 hour

Course Overview

การศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างเพื่อตอบสนองการใช้งาน ความต้องการ และลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการวิเคราะห์การออกแบบในแขนงต่างๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยและความเสมอภาคการใช้งานของคน ทุกกลุ่มวัย เพศและสภาพทางกายภาพ The study of the theory and the broad spectrum ideas to design artifacts that are inherently accessible to all people irrespective of age, gender and condition; analytical study through all kinds of products and built environments usable to the greatest extent by people with the widest possible range of abilities, covering the widest range of physical condition.

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างตามแนวคิดการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design
  2. ผู้เรียนมีความเข้าใจและจำแนกลักษณะและประเภทของความพิการ ข้อจำกัดทางกายภาพและพฤติกรรมของ บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการในการใช้เครื่องช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Devices) การใช้พื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่สาธารณะ เครื่องเรือน สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ที่มีความแตกต่างทางกายภาพและพฤติกรรมได้
  4. ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสรรสร้างให้เหมาะสมกับผู้ที่มีลักษณะหรือข้อจำกัดทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN)”