การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur)

A new entrepreneur
5,553 Enrolled
8 hour

Course Overview

ความหมาย และความสำคัญของของการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ การเงิน และบัญชี โดยจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเวลา ปริมาณ และสถานที่ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ คือ กำไร และความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหลักหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการใหม่
  2. มีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจลักษณะการดําเนินงานขององค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ
  3. มีความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินและบัญชี
  4. มีความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ
  5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur)”