Course Overview

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตปศุสัตว์ที่เน้นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม เป็นต้น
  3. ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
  4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น”