การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

Agricultural Microbiology
4,774 Enrolled
10 hour

Course Overview

บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร จุลินทรีย์ทางการเกษตรต่อการย่อยสลาย การทำ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดโรคพืชโดยวิธีชีววิธี Roles of microorganism that benefit for agriculture; the use of microorganisms for biodegradation; the biofertilizer product by microorganisms; biological pest control; biological plant pathology control.

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถบอกประเภทและชนิดของจุลินทรีย์ทางการเกษตร
  2. สามารถอธิบายหลักการจุลินทรีย์ทางการเกษตรต่อการย่อยสลาย
  3. สามารถผลิตและอธิบายหลักการทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์
  4. สามารถอธิบายหลักการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี
  5. สามารถอธิบายหลักการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดโรคพืชโดยวิธีชีววิธี

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร”