ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ

Knowledge of Conducting Legal Execution for State Agencies
20 Enrolled
5 hour

Course Overview

วิชานี้มุ่งให้หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา การตรวจสอบสถานะทรัพย์สินของลูกหนี้ ขั้นตอนในการส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามอำนาจหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนงานทั้งหมดในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับ คดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจสำนักงานอัยการที่รับผิดชอบ อายุความ ระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี
  3. ผู้เรียนสามารถระบุว่าพนักงานอัยการหรือนิติกรจะต้องเตรียมการ ดำเนินการในชั้นบังคับคดีอย่างไร ทั้งขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และสามารถดำเนินการในชั้นบังคับคดีได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษาการสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ”