ความเป็นพลเมืองโลก

Global Citizenship
3,996 Enrolled
3 hour

Course Overview

รายวิชานี้จะแนะนาให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก โดยที่เน้นย้าในมิติของคานิยาม และ ข้อถกประเด็น เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ความอยุติธรรมในระดับโลก ลักษณะของพลเมืองโลกและสากล ความตระหนักในวัฒนธรรม ต้นทุนทางวัฒนธรรม การสอนโดยใช้องค์ความรู้ Knowledge Analysis Skills Action (KASA) และ โลกาภิวัฒน์ของผู้คนและพื้นที่การทางาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายการเป็นพลเมืองโลกเบื้องต้น : แนวคิด และ มิติที่เกี่ยวข้อง
    2. อธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ปัญหาในระดับโลก สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
    3. วิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ของแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก และนาไปปฏิบัติ ทัศนคติแบบสากล ทักษะ การสื่อสาร มุมมอง และ การสะท้อนความรู้ส่วนตน
    4. สังเคราะห์ความเข้าใจในมิติที่เชื่อมโยงกันระหว่าง มิติความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการแข่งขัน และ การปฏิบัติหน้าที่พลเมือง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ความเป็นพลเมืองโลก”