คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ

Computer for Speech and Presentations
8,510 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการนำเสนอ รูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการพูดและการนำเสนอ กระบวนการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ หลักการออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการพูดและการนำเสนอ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานประกอบการพูดและการนำเสนอ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
  2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการพูดและการนำเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการพูดและการนำเสนอตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายของตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ”