Course Overview

สื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน ด้านการเกษตร จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น นำเสนอภูมิปัญญา เทคนิค ความรู้จากในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการปลูกพืช และเรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นได้
    2. ผู้เรียนสามารถนำวิธีของชาวบ้านและเกษตรกรที่สนใจมาปรับใช้ในการเกษตรได้
    3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และพัฒนางานเกษตรอย่างต่อเนื่องได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ชุมชนคนเกษตร 4.0”