ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี

Computer programming skills with C language
13,201 Enrolled
12 hour

Course Overview

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่มีระดับความซับซ้อนตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับความซับซ้อนที่มากขึ้น ซึ่งในเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหาโดยใช้ if-else การวนลูป (while loop และ for loop) การใช้ Array และ Struct เป็นต้น โดยเน้นการนำมาความรู้เนื้อหาการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมซึ่งจะเป็นการวางพื้นฐานแนวคิดในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้สำหรับโปรแกรมมิ่งขั้นสูงต่อไป

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี
  2. ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
  3. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมและการนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ และทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเพื่อนำไปปรับปรุงตนเองในการพัฒนาตนเองต่อไป
  5. ผู้เรียนสามารถใช้ระบบนี้ในการฝึกฝนโจทย์ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำข้อสอบ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี”