ทักษิณศึกษา

Southern Thai studies (Local wisdom of the South Thailand
422 Enrolled
5 hour

Course Overview

ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชนิด ส่วนประกอบหรือสมุนไพร วัสดุ การเตรียม กระบวนการทำ การใช้และข้อควรระวังในการทำลูกประคบ โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่อและการทำแบบทดสอบ ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ Thai – MOOC ผู้เรียนจะมีความเข้าใจ ตระหนัก คุณค่า แนวทางการอนุรักษ์ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ นำไปใช้งานเกี่ยวกับความหมาย กระบวนการเกิด ขอบข่าย ประเภทของภูมิปัญญา
    2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เปรียบเทียบ และแนวทางการนำไปใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ นำไปใช้งานเกี่ยวกับความหมาย ชนิด ส่วนประกอบหรือสมุนไพร วัสดุ การเตรียม กระบวนการทำารใช้และข้อควรระวังในการทำลูกประคบ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ทักษิณศึกษา”