ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Philosophy of Sufficiency Economy
6,669 Enrolled
45 hour

Course Overview

ความเป็นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบสานแนวคิดสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
    3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560