ปศุสัตว์สร้างอาชีพ

Animal farming and farm management
2,594 Enrolled
11 hour

Course Overview

รายวิชานี้เป็นชุดวิชาทางด้านสัตว์ฟาร์ม (ไก่ หมู โคนม โคเนื้อ) ที่จะสอนให้ผู้เรียนรู้จักปัจจัยการจัดการฟาร์ม กระบวนการในการเสี้ยงสัตว์ฟาร์มต่าง ๆ ตลอดจนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ได้จากสัตว์ฟาร์ม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถใช้หลักการปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มสัตว์
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคหรือกระบวนการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับปัจจัยที่มีอยู่หรือต้นทุนการผลิตได้
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากฟาร์ม ในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ปศุสัตว์สร้างอาชีพ”