พูดภาษาจีน 300 ประโยค

Easy to Learn Mandarin (with 300 sentences)
5,154 Enrolled
4 hour

Course Overview

Course Intro: 1. We target 10 themes related to daily life in Taiwan, so you can easily plug in useful phrases, and speak Mandarin naturally. 2. Includes video instruction for all 10 units, along with 3 live video chat sessions, for maximum immersion. 3. Every lesson comes with situational animations, rearranging the phrases to review the Mandarin you just learned. 4. Includes textbook “Easy to Learn Mandarin”. Besides the 10 main units, it also includes charts of common nouns, verbs, and adjectives, your most professional, easy, and economic choice. 5. 10 units include: “How Are You?”, “How much is it?”, self-introduction, “What time is it?”, “What day of the week is it?”, directions, restaurants, “I’m sick.”, letters and calls, well-wishes.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. 針對在臺灣的日常生活規劃十項主題與常用句,讓你在不同主題下,輕鬆套用詞彙說出華語。 รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในไต้หวัน 10 เรื่อง ทำให้คุณได้เรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน
    2. 全中文非同步影音講述教學十個單元與同步視訊影音互動教學三次,混成式課程讓吸收效率更加倍。 การบรรยายในรูปแบบวีดิทัศน์ด้วยภาษาจีน 10 บทเรียน ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
    3. 每課搭配生活情境動畫,將常用句重新排列,讓你從情境中再次複習華語。 ทุกบทเรียนจะมีการสร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกฝนการเรียงประโยคที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสถานการณ์และทบทวนภาษาจีน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

User Avatar

National Open University of Taiwan

0 Reviews
13 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “พูดภาษาจีน 300 ประโยค”