ภัยพิบัติใกล้ตัว

Disasters Everywhere
3,049 Enrolled
8 hour

Course Overview

เรียนเกี่ยวกับอะไรเนื่องจากปัจจุบัน เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยขึ้น แถบจะทุกมุมโลกและบ้างครั้งมีความรุนแรงกว่าในอดีตมาก รายวิชานี้เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเกิด อันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตามหลักที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติธรรมชาติในชีวิตประจำวัน จะช่วยการบรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้การเรียนการสอนรายวิชานี้ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง บทเรียนแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วยกิจกรรม วีดีโอประกอบการสอน กิจกรรมสร้างแผนที่ แบบฝึกหัด และมีการทดสอบก่อนและหลังบทเรียน พร้อมทั้งยังมีการสอบกลางภาคและปลายภาค ในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน จะมีกิจกรรมการสนทนากลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้ความรู้ที่เรียนทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมให้ได้มากกว่า 60

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจทฤษฏีกระบวนการเกิด ลักษณะของภัยพิบัติธรรมชาติ ประเภทต่างๆ และผลกระทบต่อมนุษย์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในขณะเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจากกรณีศึกษาที่กำหนดได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ภัยพิบัติใกล้ตัว”