Course Overview

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม
    2. ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของงานศิลปะอิสลาม
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ศาสตร์ องค์ความรู้ด้านศิลปะอิสลามไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)”