สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up)

Community Start Up
2,423 Enrolled
15 hour

Course Overview

รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนั้น นอกจากมีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชน ให้ต่อยอดและพัฒนาสู่ความเป็นสากล เน้นให้ชุมชนสารถเรียนรู้ได้ตนเองและเกิดความรู้อย่างถาวร สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้
    2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้
    3. ผู้เรียนสามารถนำการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up)”