หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

Principles of Accounting
5,892 Enrolled
10 hour

Course Overview

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักการบัญชีคู่ หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทำงบทดลอง ของกิจการเจ้าของคนเดียวที่ประกอบธุรกิจให้บริการ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ประเภทของธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้
  2. รู้จักวงจรบัญชี สามารถจำแนกหมวดบัญชีต่าง ๆ ได้ และเข้าใจหลักการสร้างผังบัญชี
  3. : สามารถวิเคราะห์รายการค้าต่าง ๆ ตามสมการบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
  4. สามารถนำรายการค้าที่วิเคราะห์แล้วมาบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถจำแนกและสรุปผลของบัญชีต่าง ๆ ด้วยการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป หายอดคงเหลือ และจัดทำสรุปในรูปของงบทดลองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “หลักการบัญชี (Principles of Accounting)”