Course Overview

แนวคิดเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด สุขภาพทางเพศ เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คติ อคติและค่านิยมทางเพศ/เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศและการแสดงออก ชีวิตโสด ชีวิตคู่ การแต่งงานและการยุติความสัมพันธ์ ความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ครอบครัว อิทธิพลของสื่อ สังคม วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเพศวิถี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดต่อการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเป็นเชิงบวก และเข้าใจแนวคิดเรื่อง เพศศึกษาแบบรอบด้าน
  2. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องการพัฒนาการวัยรุ่น เพศ และเพศวิถี
  3. ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญและจำเป็นต่อการจัดการเรียนเพศศึกษา
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเกิดสุขภาวะในชีวิต

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เพศศึกษารอบด้าน”