โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations)

Python Programming for Scientific Computations
2,805 Enrolled
8 hour

Course Overview

การใช้งานโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐาน Package ที่สำคัญของ Python การใช้ Numpy ในการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้น การใช้ Scipy ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การพลอตกราฟ โดยใช้ Matplotlib การคำนวณเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถคำนวณเลขคณิตพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Python ได้
  2. ผู้เรียนสามารถคำนวณพีชคณิตเชิงเส้นโดยใช้ Numpy ได้
  3. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ Scipy ได้
  4. ผู้เรียนสามารถพลอต กราฟ และแสดงข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ Matplotlib ได้
  5. ผู้เรียนสามารถคำนวณโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations)”