การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย

Ethical and Creative Online Advertising : Legal, Ethics, and Professional Responsibility
1,483 Enrolled
6 hour

Course Overview

รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้างตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมาย และจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (identify) แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (describe) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (evaluate) การสื่อสารโฆษณาในแง่ความปลอดภัยและสร้างสรรค์

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย”