การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา

Ethical and Creative Online Advertising : Society's Expectation of Advertising
856 Enrolled
6 hour

Course Overview

รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้างตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมาย และจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) การสื่อสารโฆษณาในแง่ความปลอดภัยและสร้างสรรค์และผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อสังคม
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (Create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา”