การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
8,894 Enrolled
10 hour

Course Overview

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ กลไกและกระบวนการคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดาในระยะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว การพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้
    2. ผู้เรียนอธิบายวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ได้
    3. ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนกับสรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์ได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์”