การคิดเชิงระบบ

System Thinking
10,567 Enrolled
12 hour

Course Overview

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking ) ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีระบบได้
  3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ กับผลของปัญหาได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การคิดเชิงระบบ”