Course Overview

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ การเรียกชื่อกล้วยไม้ในระบบสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ชนิดของกล้วยไม้ไทยที่พบเห็นโดยทั่วไป และกล้วยไม้ต่างประเทศที่มีการนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดต่างๆ
    2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
    3. มีความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้
    4. ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “กล้วยไม้วิทยา”