Course Overview

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย การสร้างทัศนคติเชิงบวก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความเคารพนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายได้ถึงคุณค่าและการปฏิบัติตนที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในสังคม
    2. อธิบายถึงปัญหารอบตัวที่ปรากฎทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
    3. ยอมรับและปรับตัวกับความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์
    4. อธิบายและแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การเป็นพลเมือง”