จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

Psychology and Daily Life
64,963 Enrolled
10 hour

Course Overview

รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบาย ความหมายของจิตวิทยา จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา รวมไปถึง กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยต่างๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และปัจจัยทางจิตวิทยากับการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่นและสังคมได้
    2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน”