ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

Network Literacy
7,304 Enrolled
10 hour

Course Overview

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีบทบาทในด้านสังคม ธุรกิจ การเมือง และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สิ่งที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นกลไกที่หลักที่สำคัญในการผลักดัน บทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบทบาททางด้านสังคมและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจระบบการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจพื้นฐานและประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจถึงลักษณะของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
  3. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ภายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อ
  4. เข้าใจถึงระบบหมายเลขไอพีและการนำไปใช้งานจริง
  5. สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตัวเองได้
  6. เรียนรู้แนวโน้มของเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอนาคต

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน”