การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ

Graphic Design Crash Course
30,543 Enrolled
10 hour

Course Overview

ภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกได้
  2. อธิบายองค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิกได้
  3. อธิบายประเภทและกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกได้
  4. อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพได้
  5. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อนำเสนอได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ”