การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ

Course Design for Business
3,624 Enrolled
10 hour

Course Overview

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการปรับชีวิตที่ต่อเนื่องจากห้องเรียนซึ่งเป็นการให้การศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเริ่มชีวิต เมื่อเดินข้ามเข้าสู่ตลาดแรงงานในซีกโลกธุรกิจ เป็นการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อปรับสภาพ นำการศึกษาพื้นฐานมาเป็นความสามารถและศักยภาพในการสร้างความสำเร็จในงานเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต การเรียนรู้ในวิชานี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1. ANALYSIS: การหาความต้องการในการฝึกอบรม 2. DESIGN: การวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบหลักสูตรในการอบรม 3. DEVELOPMENT: การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ 4. IMPLEMENTATION: การจัดการฝึกอบรมตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ 5. EVALUATION: การออกแบบแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งให้ตัวอย่างจริงในการออกแบบหลักสูตรขององค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรภาคธุรกิจและ Model การออกแบบหลักสูตรที่ใช้แพร่หลาย แล้วจึงเริ่มเข้าใจความต้องการพื้นฐานและสามารถสร้างแบบสอบถามที่ใช้จัดทำ Needs survey ได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ประกอบการออกแบบหลักสูตรพื้นฐานเพื่อปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรภาคธุรกิจและ Model การออกแบบหลักสูตรที่ใช้แพร่หลาย แล้วจึงเริ่มเข้าใจความต้องการพื้นฐานและสามารถสร้างแบบสอบถามที่ใช้จัดทำ Needs survey ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ประกอบการออกแบบหลักสูตรพื้นฐานเพื่อปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ”