ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

The Art and Science of Computer Programming
7,213 Enrolled
12 hour

Course Overview

• การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรม – แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มใหม่ ให้เข้าใจถึงคำสั่งโครงสร้าง, เงื่อนไข, การใช้ตัวแปร, และการสร้างฟังก์ชัน • การทำ Abstraction ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ผู้เรียนทั่วไปอาจคิดว่าการแบ่งโปรแกรมโดยการเขียนฟังก์ชันไม่ใช่หัวข้อสำหรับผู้เบื้องต้น หัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกหีบห่อส่วนของโปรแกรมในฟังก์ชัน เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่ดี สามารถนำไปใช้และแก้ไขในภายหลังได้ง่าย • พลังของอัลกอริทึม – สิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีอรรถประโยชน์ล้วนมาจากวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย และการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาตามที่ต้องการ หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างว่าโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร โดยแนะนำโครงสร้างข้อมูลแบบ รายการ (List), สแตก (Stack) และการใช้อัลกอริทึมเรียกตนเอง (recursion)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับต้นได้
    2. ผู้เรียนสามารถนำหลักการ Abstraction ไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้
    3. ผู้เรียนสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”