การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น

The basic of creative fashion design
5,933 Enrolled
10 hour

Course Overview

รายวิชาการออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้นเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแฟชั่น ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามความสนใจของผู้เรียน ในรายวิชาประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ในการสร้างสรรค์แฟชั่น เช่น บริบทที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น สิ่งทอและทฤษฎีสี ตลาดการค้าแฟชั่น การค้นหาข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ การพัฒนางานออกแบบ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอิทธิพลต่อแฟชั่น เช่น ประวัติศาสตร์แฟชั่น นักออกแบบที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์แฟชั่น บริบทโลก แผนงานของแฟชั่นโลก เป็นต้น
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้ความรู้ในเรื่องสิ่งทอและทฤษฎีสี ในการพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับ แนวทาง ทิศทาง และรูปแบบของการออกแบบแฟชั่น
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงตลาดแฟชั่น รูปแบบการค้าทางแฟชั่น อีกทั้งสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และแนวโน้มทางแฟชั่น (fashion trend)
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการเก็บข้อมูลและรวบรวมแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างแผนที่ความคิด แนวคิดในการออกแบบ และMood board เพื่อพัฒนางานออกแบบแฟชั่นและเทคนิคผิวสัมผัสที่จะเกิดขึ้นบนผ้า
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เทคนิค 2 มิติ (การสร้างแบบร่าง และการคอลลาจ) เพื่อพัฒนางานออกแบบแฟชั่น

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น”