การเลี้ยงผึ้งชันโรง

Meliponiculture
2,411 Enrolled
10 hour

Course Overview

เนื้อหาประกอบด้วยการนำเสนอความสำคัญของผึ้งชันโรง ความหลากหลายของผึ้งชันโรง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งชันโรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของผึ้งชันโรง
  2. ผู้เรียนสามารถจำแนกชนิดของผึ้งชันโรง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมของผึ้งชันโรง
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงคุณประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การเลี้ยงผึ้งชันโรง”